Spis treści

Regulamin Wypożyczalni

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać: uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły.
 2. Biblioteka udostępnia księgozbiór i inne materiały wg harmonogramu godzin pracy.
 3. Uczniowie wypożyczają książki i inne materiały biblioteczne wyłącznie na swoją kartę.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki, w tym jedną lekturę.
 5. W uzasadnionym przypadku można ograniczyć bądź zwiększyć liczbę wypożyczeń ( np. dla konkursowiczów ), można prolongować termin zwrotu.
 6. Lektury są wypożyczane na okres dwóch tygodni, pozostałe książki na okres trzech tygodni. Czytelnik może uzyskać przedłużenie czasu korzystania z książki, gdy nie ma na nią zapotrzebowania.
 7. Biblioteka wypożycza książki z księgozbioru podręcznego i materiały edukacyjne na płytach CD  - na okres 1 popołudnia, z koniecznością zwrotu rano w dniu następnym.
 8. Wypożyczone książki i inne materiały należy szanować a zauważone uszkodzenia zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi w momencie wypożyczenia.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki i innych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 10. Wszystkie materiały wypożyczone z biblioteki  powinny być zwrócone do dnia 31 maja. Po tym terminie wychowawca informuje rodzica o przetrzymywaniu książki przez ucznia.
 11. Uczeń, który nie odda materiałów do biblioteki do dnia Klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej otrzyma z zachowania ocenę nie wyższą niż poprawną, a wychowawca powiadamia pisemnie rodzica o przywłaszczeniu przez ucznia własności szkoły.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę w trakcie roku szkolnego  (uczniowie, pracownicy szkoły) zobowiązani są do przedstawienia            w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. W pomieszczeniu wypożyczalni czytelnik zobowiązany jest do zachowania ciszy.
 14. Wszelkie polecenia i postanowienia nauczyciela bibliotekarza są wiążące dla ucznia.
 15. Nieznajomość  regulaminu wypożyczalni   nie zwalnia z jego przestrzegania.